FANDOM


Versiones

Medicine Eater

LetraEditar

Medicine Eater

hey. weh-tu weh-tu ka-tu
oh what?!? dyeh-tu ka-tu ka-tu
fah mina veh tu leh tu ka-tu kraw
wah gah du witz
oh what?!?

what? ah vah ga-ah tey-yu
oh what?!? dyeh-tu ka-tu ka-tu
ah mina reh tu reh tu ka-tu praw
wah gah tu witz
vah-doh'l

yeh-tu kohv mysti-ev
eshu ka-tu ohfa-gah
yeh-dunah ohwakeyah
dohv jenta pohr cant ayte
epsti vorsh fohrt ey bih tu ayte
ohfa cahn eyshni ahforgah-vi bi-u prontu

VideoEditar

Medicine Eater-Escaflowne OST 2

Medicine Eater-Escaflowne OST 2

Enlaces ExternosEditar